I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu MyTable.shop jest A&M EXPORT-IMPORT AGNIESZKA KLASURA I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaskowice 38, 93-469 Łódź, NIP: 729 25 04 649, o adresie e mail: sklep@MyTable.shop, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie ?Usługodawcą?.
  2. Wszelkie wyrazy i wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.MyTable.shop

II. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH I CEL

1. Dane osobowe przetwarzamy jedynie w celu realizacji zamówień i dostaw w sklepie MyTable.shop, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. W przypadku udzielenia oddzielnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego ? odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku ? Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia, niezbędne dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom – tylko i wyłącznie w celu wysłania zamówienia.
Dane transakcyjne, (także dane osobowe), mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za dokonane Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4. Jeśli jest podejrzenie, że proces przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

6. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

7. Po stronie Administratora danych jest dołożenie szczególnej staranności aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności:

  • zadbanie aby przetwarzanie dane odbywało się zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. DOSTĘP DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I KOTROLI

1. Klient, który powierzył Administratorowi swoje dane (poprzez zamówienie lub zgodę na newsletter), ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie dyspozycje powinien wysłać drogą mailową na adres: sklep@MyTable.shop

IV. PLIKI „COOKIES”

1. W sklepie ?MyTable.shop, do prawidłowego funkcjonowania, w szczególności narzędzi wymaganych do autoryzacji, niezbędne są pliki ?cookies?. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. W ramach Sklepu pliki ?cookies? dzielą się na trzy grupy: ?sesyjne?, ?stałe? oraz ?analityczne?.

  • Pliki ?sesyjne? są tymczasowe, zapisują się tylko do momentu korzystania z przeglądarki lub/i zalogowania w sklepie
  • Pliki ?Stałe? są przechowywanie w pamięci przeglądarki aż do momentu ręcznego wyczyszczenia ich z przeglądarki
  • Pliki ?analityczne? mają na celu poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, zebraniu informacji o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

3. Klient poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, ma prawo do zadecydowania na które pliki wyraża zgodę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator dzięki odpowiednim działaniom i środkom, zadba o ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Sprawy które nie zostsły opisane w niniejszej Polityce Prywatności, ani w Regulaminie Sklepu www.MyTable.shop, rozstrzyha się według przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 01.08.2022.